CK_business_B.jpg

Zakelijk

 

Het hedendaagse bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een veranderende maatschappij, technologische ontwikkelingen, globalisering en internationalisering. Het gebruik van onze competenties verandert daarin mee.

Wanneer uw bedrijf internationaal zaken doet komt u uitdagingen als interculturele communicatie, aanpassingsproblemen en culturele verschillen tegen. De Engelse taal is de basis van alle onderstaande cursussen. Enerzijds omdat de cursussen in het Engels worden verzorgd en de internationale communicatie vrijwel altijd in het Engels plaatsvindt. Anderzijds omdat de kennis van de Engelse taal direct toegepast kan worden. Hierdoor leren deelnemers beter communiceren en op welke wijze zij optimaal met culturele verschillen in uw bedrijf of in contact met stakeholders of klanten kunnen omgaan. De cursus inhoud is een combinatie van actieve werkvormen, praktische voorbeelden, oefeningen en theoretische kennis.

Growing a multicultural mindset


In deze training staan het zakelijk succes in combinatie met de culturele diversiteit centraal. Veel ondernemingen hebben multiculturele teams. Begrip van interculturele communicatie en bewust zijn van culturele verschillen maakt het verschil in de mate van succes. De bewustwording van culturele verschillen, het waarderen van die diversiteit en het aanpassen van het taalgebruik daarop, zal bijdragen aan zowel een betere onderlinge verstandhouding als een betere performance richting opdrachtgevers en stakeholders. Het krijgen van inzicht in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Deelnemers leren en oefenen effectiever te communiceren waarbij ze gebruik maken van hun eigen persoonlijke profiel. Een must voor teams die succesvol willen zijn in een internationale context.
Cursus Communicatie en Spreekvaardigheid


De cursus geeft u meer zelfvertrouwen in het spreken van Engels. De speerpunten van de cursus zijn het vloeiender en vlotter kunnen voeren van een inhoudelijk gesprek op uw vakgebied. Deelnemers oefenen tijdens de cursus het uitspreken van moeilijke klanken, woordenschat wordt opgefrist en uitgebreid en grammaticale structuren worden ingeslepen. De deelnemers bekwamen zich ook in het Engels wat nodig is op de werkvloer. Vaardigheden als het uiten van een mening, het maken van een statement, het doen van een voorstel, vragen om verduidelijking of herhaling van een woord of statement zullen gedurende de cursus worden ingeoefend. Deze cursus kan worden aangepast aan de wensen van de klant en het vakgebied.
Cursus Interculturele Communicatie


Welke competenties zijn belangrijk bij het effectief omgaan met mensen met andere achtergronden? Culturele empathie oftewel inlevingsvermogen; houden we bewust rekening met de gevoelens van mensen met een andere achtergrond? Een open houding; hebben we een onbevooroordeelde houding naar andere mensen. Flexibiliteit; vragen we uitleg over de cultuur van een ander? Welke competenties kunnen we ontwikkelen en welke zijn moeilijker aan te leren en dienen we rekening mee te houden tijdens communicatie. We gaan in deze training de competenties ontwikkelen, waardoor de deelnemers beter kunnen inspelen op situaties in onze multiculturele samenleving.
Assessments


De toenemende globalisering maakt dat u vaker klanten en zelfs medewerkers heeft die een andere taal spreken dan Nederlands. De voertaal tijdens vergaderingen, offerte besprekingen en gesprekken zal daardoor vaak het Engels zijn. Zijn uw medewerkers in staat om de internationale contacten te onderhouden. Wilt u weten welk niveau Engels uw medewerkers beheersen? Op basis van het European Framework of Reference (CEFR) worden de deelnemers ingeschaald. Het CEFR onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing van beginner tot near- native. Het CEFR beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing in termen van taalomvang, wat moet je kunnen en taalcomplexiteit, hoe goed moet je het kunnen? Elke deelvaardigheid, spreken, lezen, luisteren en lezen worden ingeschaald op de verschillende niveaus. Tijdens de assessments worden de competenties in kaart gebracht, waarna in overleg een opleidingstraject op maat kan worden ingezet.

Growing a multicultural mindset


This training combines being successful in business and cultural diversity. Nowadays, many corporations have multicultural teams. Understanding of intercultural communication and being aware of cultural differences can really make a difference in the degree of success. Becoming aware of cultural differences, appreciating diversity and adapting language output will contribute to both a better mutual understanding and better performance towards clients and stakeholders. Participant will gain insight in knowing their personal drivers as a mindset for behaving and thinking. They will also learn and practice how to communicate effectively in English in different cultures bearing in mind their own personal profile. A must for teams who want to be successful in an international context.
Communication and Speaking Skills Course


This course is designed to build confidence in your English-speaking skills through improved flexibility in everyday conversation and stronger fluency in more complex conversations in your area of expertise. Participants will have the opportunity to refine their pronunciation, expand their vocabulary, and better internalize English grammatical structures. The course will also allow participants to practice their English-speaking skills to discuss workplace matters. Skills such as expressing an opinion, making statements to either agree or disagree with others, and asking for clarification or repetition of a word or statement will be covered by the course. Participants will also practice how to present an argument or make a proposal. Course material can be adapted to meet the needs of the participants and their field of work.
Intercultural Communication Course


In a world where we increasingly live and work with people of different backgrounds, developing certain competencies that allow us to better communicate with others while also respecting each other’s cultural beliefs is essential. The course encourages participants to engage with others of a different cultural background with an open mind, an accepting attitude, and without prejudice. Classroom discussion will highlight certain competencies such as cultural empathy and work to better internalize more difficult concepts in order to prepare participants to work collaboratively in a multicultural society.
Assessments


As globalization continues to alter our world, the necessity for employees to speak a language other than Dutch becomes increasingly apparent. To assist professionals in adapting to the needs of a multicultural market, we offer formal assessments to determine how well staff are able to hold conversations and maintain professional relationships in the English language. The European Framework of Reference (CEFR) describes levels of language competency in terms of content and complexity. It categorizes participants into 6 different levels from beginner to near-native by testing their speaking, listening, reading, and writing skills. The outcome of these assessments will be documented and can be used to take further steps to strengthen employees’ language skills.

Business

 

The corporate world is changing fast. Globalization, technological developments, and internationalization are altering the way companies are expected to do business.

Corporations must be able to adapt to cultural differences and master intercultural communication when competing in the international market.

Because most international communication takes places in the English language, the basis of all offered courses is to achieve fluency in English. Participants will also cultivate skills that can be immediately applied in the workplace. Our courses combine active work forms with practical examples and theory to prepare participants to respond effectively to cultural differences both within a company and amongst clients and stakeholders.