top of page

Privacyverklaring: Carly Klein, building language & culture

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Carly Klein, building language & culture geleverde producten en diensten. Carly Klein, building language & culture, gevestigd Tormentil 12 te Meppel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Carly Klein, building language & culture verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Carly Klein, building language & culture van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Carly Klein, building language & culture ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam

  • Geboorteplaats

  • Geboortedatum

 

Verwerkt Carly Klein, building language & culture ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Carly Klein, building language & culture verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Carly Klein, building language & culture, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

• U te kunnen voorzien van een geldig certificaat na het behalen van de studiepunten. 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Carly Klein, building language & culture gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Carly Klein, building language & culture zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Carly Klein, building language & culture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Carly Klein, building language & culture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@carlyklein.nl 

 

Beveiliging

Carly Klein, building language & culture hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Carly Klein, building language & culture heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Carly Klein, building language & culture toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Carly Klein, building language & culture gebruik maakt van de diensten van derden, zal Carly Klein, building language & culture in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Carly Klein, building language & culture u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@carlyklein.nl 

 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@carlyklein.nl 

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d.  01 januari 2022

bottom of page